Moravskoslezské
Zelenenoviny.cz

Bruntál uvedl Kobylí potok do původního stavu

21.10.2020 | Bruntál

kobylí potokKobylí potok je místo, které protíná část Bruntálu. Místní se nyní mohou těšit z jeho přirozeného vzhledu, protože prošel značnou plastikou. Potok je nyní přívětivý pro ryby. Snad zde vzroste populace střevle potoční, která jej kdysi využívala.


Na začátku loňského roku vzbudily mezi obyvateli Bruntálu nemalé emoce přípravné práce předcházející revitalizaci Kobylího potoka, kdy se začaly plošně kácet břehové porosty v úseku od soutoku s Černým potokem až k parkovišti prodejny LIDL v km 0,000-0,725 na ulici Zeyerova. Správce toku Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry v loňském roce zahájil práce na rozsáhlé revitalizaci Kobylího potoka ve městě Bruntál a v těchto dnech ji úspěšně dokončil.

Před revitalizací byl Kobylí potok směrově upraven – napřímen a opevněn do nepřirozeného koryta bez zdrsňujících prvků se zrychleným odtokem a bez trvalého výskytu ryb. Ze zvláště chráněných druhů ryb využívala Kobylí potok v době tření střevle potoční.

Přirozený vzhled

Byla navržena rozsáhlá revitalizační opatření, která měla směřovat ke zpomalení odtoku, zadržení vody, zlepšení stanovištních podmínek pro ryby vložením zdrsňujících prvků, podpoře rekreační funkce toku.

Projektantem (ENVICONS s.r.o.) navržená revitalizační opatření spočívala v odstranění betonového opevnění dna a paty svahů a odstranění stávajících dřevěných prahů. Dále v rozvolnění svahů koryta a změně struktury dna. Ve dně byla zřízena kyneta, která má přírodě blízký charakter (meandrující trasa s vhodně zvoleným poloměrem oblouků vůči šířce a hloubce koryta a průměrnému ročnímu průtoku) a její břehy jsou stabilizovány kameny. V trase koryta došlo k pomístnímu rozšíření a zřízení mikrotůní a tůní. Podélný spád toku zajišťují kamenné prahy ve dně a kamenné skluzy. Drsnost koryta je pomístně zvýšena vystouplými kameny ve dně. Novou trasou kynety se nepatrně prodloužila trasa toku a snížil se podélný spád, tím se vytvořily podmínky pro zpomalení odtoku při nižších stavech vody.

Zásadní proměnou prošel i úsek před zaústěním do Černého potoku u kostela. Silniční panely ze dna byly odstraněny, voda je soustředěna do nové kynety, která se ve dvou místech rozšiřuje do mikrotůní.

Rekreační funkce toku byla podpořena úpravou sklonu svahů a vytvořením pochůzí bermy v těsné blízkosti koryta a vybudováním několika širokých přístupů z kamenů, vytvořením pochůzích ploch mezi tůněmi a korytem toku nebo tůněmi a svahem. 

Obnova zeleně

Celá stavba byla zakončena výsadbou keřů a stromů v celém revitalizovaném úseku, kdy bylo vysazeno 21 lip, 3 lísky, 12 jasanů, 34 jeřábů, 4 javory a 28 ks různých keřů. Před zahájením stavby bylo vykáceno 37 stromů a několik skupin keřových porostů.

Náklady

Stavba byla spolufinancována z dotací Evropské unie, z Operačního programu Životní prostředí a z vlastních prostředků státního podniku Lesy České republiky. Celkové náklady stavby byly vyšší než 3,5 mil. Kč. 

Navrhovaná revitalizace k přírodě blízkému stavu se povedla, jejím výsledkem je nejen zdržení vody v krajině, zlepšení morfologie a biologické hodnoty toku, ale i založení krásného místa ve městě. Z napřímeného úseku Kobylího potoka s minimálními ekologickými funkcemi se stala plocha v urbanizované krajině města ojedinělá, s posílenými přirozenými ekologicko-stabilizačními funkcemi, která by se měla lépe adaptovat na případné období sucha. Revitalizované koryto Kobylího potoka má dobře nakročeno k tomu, aby se stalo přirozenou součástí okolního urbanizovaného prostoru a oblíbeným místem pro posezení u vody.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Bruntál

Obr. web města Bruntál

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Reklama: